Vragen over GoodWood.nl?

Opkopers van Teakbeleggingen

De meest gestelde vragen over GoodWood.nl zijn op deze pagina voor u samengevat. Heeft u andere vragen? Mail ons dan via het e-mailadres info@goodwood.nl

Fiscale Waardes

De fiscale waarden worden jaarlijks opgesteld door Satt in overleg met Floresteca. Echter de waardering is een theoretische waardering die het model volgt dat de bomen de eindkap halen. De huidige malaise zorgt ervoor dat er veel tussenkap plaats vindt en dat er dus nog niet volgroeide bomen uit uw hectare worden verkocht om cashflow te genereren. Ook groeien de bomen langzamer waardoor landeigenaren hun land opeisen, en er eerder dan financieel wenselijk over gegaan wordt tot kap.

De fiscale waarde volgt nu de theorie dat de bomen NU een waarde hebben, terwijl ze dat feitelijk niet of nauwelijks hebben. Niet volgroeid teakhout heeft in Europa al bijna geen waarde. Daar komt de prijs voor kap en vervoer nog bovenop. Niet voor niets pleit Goodwood.nl dat de bomen de (groei) tijd moeten krijgen, maar dat wordt de bomen niet gegund door sommige beleggers. De grote “Class Action” welke de VTP heeft ingesteld in Brazilië zorgt ervoor dat de cashflow eerder later dan eerder op gang komt, als deze al komt. De grote onzekerheid die dat met zich mee brengt met een kans op faillissement is het risico dat ingeprijst moet worden, maar wat thans niet wordt meegenomen in de fiscale waardering.

In tegenstelling tot wat de groei beoogd, kent de fiscale waarde een negatieve trend van zo’n 20% dat is gunstig voor uw fiscale aangifte, maar slecht voor de uiteindelijke opbrengst.

Stichting Administratie – en Trustkantoor Tectona (SATT) heeft opnieuw een onafhankelijke deskundige een waardering laten maken van de bosbouwactiva die aan uw participaties ten grondslag liggen. SATT is hiertoe verplicht op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het volledige rapport is te vinden op deze website achter het tabblad ‘Boerderijen’. De waardering is gemaakt door de Amerikaanse onderneming James W. Sewall Company (Sewall). Deze onderneming waardeert jaarlijks voor meer dan USD 20 miljard aan bosbouwactiva voor institutionele beleggers. In haar benadering kijkt Sewall vooral naar de waarde die een institutionele belegger aan de bosbouwactiva zou toekennen. De methodiek van Sewall is conservatief: zij rekent niet met een reële prijsstijging en corrigeert niet voor inflatie. Op pagina 51 van het rapport staat een zogenaamde sensitivity analyse waarin is berekend wat de invloed van verschillende disconteringsvoeten op de waarde van de bosbouwactiva is. U kunt aan dit waarderingsrapport geen rechten ontlenen jegens SATT. Het gebruik van dit waarderingsrapport, inclusief voor fiscale doeleinden, is voor uw eigen rekening en risico.

Hieronder treft u een overzicht aan van de in het rapport van Sewall gepubliceerde discounted value omgerekend naar Euro’s met de dollarkoers per 1 januari 2020 (0,89158). Een verschil tussen ‘Waarde met tussenkap’ en ‘Waarde zonder tussenkap’ is door Sewall niet bepaald en kan daarom door ons niet worden opgenomen in het overzicht. Als in het overzicht een boerderij ontbreekt heeft waarschijnlijk reeds de eindkap van de bomenopstand plaatsgevonden. In dat geval kan geen waardebepaling aan het Sewall rapport worden ontleend. SATT en/of Goodwood.nl kan uiteraard geen advies geven omtrent fiscale aangiften, maar voelt zich wel gehouden om deze informatie met u te delen.

http://doccdn.simplesite.com/d/d2/de/285978581203279570/5f565ab5-7f39-4303-b990-0f586328a8df/Informatie%2Bvoor%2Bfiscale%2Bjaaropgave%2B2020.pdf

http://doccdn.simplesite.com/d/d2/de/285978581203279570/8d5a8c18-fb93-497f-a2a8-50324b5c6868/Informatie%2Bvoor%2Bfiscale%2Bjaaropgave%2B2018.pdf

Wie en Wat is GoodWood.nl

GoodWood.nl is een handelsnaam van Beucker Finance BV. GoodWood.nl is ontstaan uit de gedachte dat er een exit moet komen voor beleggers die met een korte beleggingshorizon per ongeluk in een product zijn gestapt met een looptijd van 20 jaar of langer.

Van belang te weten is ook dat GoodWood.nl noch haar medewerkers niet gelieerd zijn, aan GoodWood Investments BV, Vereniging Teak Participanten, BAUM,  Floresteca en/of Stichting Tectona. GoodWood.nl koopt louter (certificaten van) hectare in. GoodWood.nl kent alle partijen in de markt wel, en tracht daar een normale relatie mee te onderhouden.

Wat is de relatie tussen BAUM, Floresteca en Goodwood Investments BV met Goodwood.nl  ?

Simpel, die is er niet, anders dat partijen van elkaars bestaan weten.

Wat is de relatie tussen belangenverenigingen en Goodwood.nl  ?

Goodwood.nl heeft getracht een zakelijke relatie te beogen met belangenverenigingen. Echter belangenverenigingen zijn gevoed door rancune, en proberen hun ongenoegen te uiten over GoodWood.nl, maar zoals ze zelf ook schrijven  “GoodWood.nl is de enige partij in de markt die hectare opkoopt en bepaalt daarmee de prijs”

Waarom heten jullie dan GoodWood.nl ?

GoodWood.nl heeft de domeinnaam GoodWood.nl in gebruik genomen omdat deze herkenbaar is in de markt, en veel mensen dan ook om advies en daadwerkelijk verkoop bij haar komen. Goodwood.nl koopt ook geen 100’en hectare tegelijk op, wanneer de gelegenheid zich voordoet , koopt zij in. Overal op de site goodwood.nl meldt zij dat zij slechts INKOPER is van hectare, en er niet in handelt.

Bent u teleurgesteld in het eindresultaat ?

Op emotionele gronden kunnen wij ons daar echter wel iets bij voorstellen. Echter wij zijn niet de partij van wie u het ooit heeft gekocht. Wij kopen louter in. GoodWood.nl streeft daarbij een transparante en snelle en simpele deal na, echter veel beleggers zijn rancuneus en haatdragend. Zo worden bestuurders van het bosbouwbedrijf Floresteca bedreigd, met huisbezoekjes vereerd, en beschimpt door boze beleggers. GoodWood.nl heeft geen publieke mening of het gevoel van “een kat in de zak” terecht of onterecht is, om het simpele feit dat zij er niet bij was toen de hectare werden verkocht,  echter werpt agressie en boosheid verre van haar. Bij onwelvoeglijk taalgebruik jegens (medewerkers van) Goodwood.nl wordt aangifte gedaan en wordt het aankoopproces stil gezet. Investeren brengt risico’s met zich mee, GoodWood.nl/ Beucker Finance BV heeft nimmer enige hectare aan een particulier verkocht. Er zijn diverse klachten-clubs actief, waaronder de VTP (zie https://www.vtpteak.nl/) alwaar men zich kan verenigen, echter de waarheid gebied ons te zeggen dat zij anders dan het zeer correct verschaffen van nuttige informatie, innen van contributie nog geen daadwerkelijk wapenfeit hebben kunnen laten zien wat er toe geleid heeft dat er eerder of meer wordt uitbetaald door SATT. GoodWood.nl waarschuwt dat verder investeren in het product Teakbelegging door betalen van contributie aan belangenclubs, betalen van belasting over dit bezit alsmede inzet van advocaten, niet leidt tot een hogere beleggingsopbrengst, en voor de kleine belegger zeker moet worden ontraden.

 GoodWood.nl geeft nimmer een fiscaal of koop of verkoop advies. GoodWood.nl is van mening als u het beleggingsrisico kan dragen en “de rit durft uit te zitten” dat u dat moet doen. Laat onverlet dat de eindopbrengst in veel hectares negatief of nagenoeg “0” zal zijn wanneer het tot uitkeren komt. De grote “Class Action” welke de VTP heeft ingesteld in Brazilië zorgt ervoor dat de cashflow eerder later dan eerder op gang komt, als deze al komt. De grote onzekerheid die dat met zich mee brengt met een kans op faillissement is het risico dat ( in negatieve zin) meegenomen moet worden ten opzichte van de fiscale waarden.

Welke gegevens bezit Goodwood.nl van mij ?

Goodwood.nl bezit nagenoeg geen gegevens van u. Wanneer u bij ons een offerte opvraagt voor verkoop van uw bezit is het sturen van Naan Adres Telefoonnummer + E-mailadres vaak voldoende. Wanneer u daadwerkelijk verkoopt en een contract aangaat met ons wordt ter verificatie bij de daadwerkelijke overdracht wordt door de bewaarder van de stukken (Stichting Tectona) om een copy paspoort en registratie van uw belegging verzocht. GoodWood.nl hanteert een eenheidsprijs bij inkoop van de hectare, verdere specificatie van uw bezit wordt door ons niet geregistreerd. Ook heeft GoodWood.nl deze gegevens niet in bezit of in bezit gehad, tenzij u deze gegevens aan het callcenter heeft verstrekt.

Hoe komt GoodWood.nl aan mijn gegevens ?

Goodwood.nl heeft in de periode 2011 – 2014 veelvuldig gebeld en ook externe callcenters gevraagd te bellen naar beleggers. Hierbij werd gevraagd of u op de hoogte gehouden wenste te worden van de ontwikkelingen rondom Teakbeleggingen. Aangezien het product Teakbelegging een extreem lange duur kent tot wel 35 jaar houdt GoodWood.nl beleggers die dat hebben aangegeven middels E-mailnieuwsbrieven op de hoogte. Wilt u een adreswijziging doorgeven dan kan dat hier. Wij geven de adreswijziging dan ook door aan andere partijen als SATT en Floresteca. 

Hoe kan ik mij uitschrijven van de nieuwsbrieven ?

U kunt eenvoudig uitschrijven van de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op “unsubscribe” te klikken.

De gegevens die GoodWood.nl verzamelt en beheert (primair NAWTE) zijn op te vragen via info@goodwood.nl en worden binnen 4 weken verstrekt. Uiteraard bestaat er een mogelijkheid uit te schrijven, echter dan is het lastig u te benaderen in de toekomst over de ontwikkeling van de waarde.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GoodWood.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goodwood.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wie zijn Joke – Philip, Marco en Ellis?

Joke en Philip zijn de avatars van de callcenter medewerkers die de mailboxen in het callcenter beantwoorden. Marco en Ellis werken voor Beucker Finance BV en behandelen de overdracht, nadat het verzoek tot overdracht binnengekomen is. Omdat er wel eens onbegrip is over de gepercipieerde lage waardering van Goodwood.nl uitten sommige beleggers hun onvrede bij de verkeerde ; de opkoper van hectares. Hoe zeer goodwood.nl ook benadrukt dat zij niets te maken heeft met de partijen die de hectares in vanaf 1995 heeft verkocht aan beleggers, doen sommige beleggers aan een kennelijke vereenzelviging met dito taalgebruik dat zelfs op de markt niet “bon ton” is. Zo hebben beleggers in het verleden huisbezoeken afgelegd etc. Diverse bestuurders in het teak-saga  hebben hier aangifte van gedaan in het verleden en zijn zelfs korte tijd beveiligd. Goodwood.nl distantieert zich uitdrukkelijk van het taalgebruik en doet bij bedreigingen aangifte. In diverse kranten-artikelen worden de verongelijkten ook benoemd, Goodwood.nl doet niet aan naming and shaming en wenst gewoon haar werkzaamheden uit te voeren, daarnaast kiest zij ook geen partij. Goodwood.nl kan niet vaak genoeg benadrukken dat zij geen relatie heeft met de verkopers van Teakbeleggingen en louter zelf inkoopt. Het is aan de belegger om te kiezen of zij afstand doet van haar belegging. En zoals zoveel beleggingen ze kunnen hoog of laag staan, Goodwood.nl geeft geen advies. Het enige advies wat zij geeft; is het wel verstandig voor een kleine belegger om er meer geld (bijvoorbeeld door belangenbehartigers aan te stellen) in de belegging te stoppen ?