Privacy Statement GoodWood.nl

Opkopers van Teakbeleggingen

  • Identiteit. GoodWood.nl is een handelsnaam van Beucker Finance BV. Van belang te weten is ook dat GoodWood.nl noch haar medewerkers niet gelieerd zijn aan GoodWood Investments BV, Vereniging Teak Participanten, BAUM,  Floresteca en/of Stichting Tectona. GoodWood.nl koopt louter (certificaten van) hectare in. 

  • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. Sinds 2012 verzamelt GoodWood.nl verzamelt gegevens van potentiële verkopers van zulke beleggingen. Goodwood.nl heeft daartoe welke benodigd zijn voor het uitbrengen van offertes en het versturen van nieuwsbrieven rondom haar activiteit van het opkopen van beleggingen. Goodwood.nl verkoopt haar beleggingen niet aan particulieren, en handelt daar ook niet in. GoodWood administreert of verzamelt niet met het doel beleggingsgegevens te verkrijgen, en verwerkt deze ook niet op geautomatiseerde wijze. GoodWood.nl verwerkt primair Naam Adres Woonplaats Telefoon E-mail met als doel het uitbrengen van offertes en versturen van nieuwsbrieven. Na een gesloten contract worden de gegevens verstuurd naar de SATT, en wordt er louter in het systeem bijgehouden dat er een transactie is geweest ten behoeve van administratieve processen, alsmede de wettelijke boekhoudkundige bewaarplicht van 7 jaar. Wanneer u bestanden met als doel een mogelijke verkoop vaan GoodWood.nl bewaart zij deze. Aangezien SATT als voorwaarde stelt dat bij een overdracht een overzicht van bezit en copy Paspoort verplicht is, wordt dit bij acceptatie van het contract / offerte verzocht bij te sluiten.

  • Duur van de opslag. GoodWood.nl koopt beleggingscertificaten op van een product (groei van een Teak-boom ) met een looptijd van 20-35 jaar. Wanneer potentieel geïnteresseerden aangeven dat zij hun bezit tussentijds mogelijk willen verkopen, en daarvan op de hoogte gehouden willen worden dan loopt dat tot de laatste mogelijkheid dat dit product ingekocht kan worden. GoodWood bewaart de gegevens tot einde kap, of zoveel eerder als verkoper aangeeft dat hij/zij verwijderd wenst te worden
  • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. De gegevens die GoodWood.nl verzamelt en beheert (primair NAWTE) zijn op te vragen via info@goodwood.nl en worden binnen 4 weken verstrekt. Uiteraard bestaat er een mogelijkheid uit te schrijven, echter dan is het lastig u te benaderen in de toekomst over de ontwikkeling van de waarde.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GoodWood.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goodwood.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  • Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens. Na en tijdens een transactie (verkoop) worden de gegevens gedeeld met de Stichting Tectona (SATT) die de overdracht van de hectare verricht. Zij bezit een register van daadwerkelijk eigendom van de hectare. Een soort kadaster dat dat registreert wie welk bezit heeft. Dit register bezit GoodWood.nl NIET,  en is NIET inzichtelijk voor GoodWood.nl GoodWood.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, callcenter of verzendhuis, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  • De bron:  Verhuizing van (e-mailprovider)  verkoper gebeurd statistisch eens in de 7 jaar, om ouderdom tegen te gaan van gegevens worden deze met enige interval geverifieerd bij (openbare) bronnen zoals telefoongidsen.

Fiscale opgaves Floresteca

Informatie fiscale jaaropgave per 1 januari 2018

Floresteca 2016

Floresteca 2017